Privacybeleid 999 Games b.v.

https://www.999games.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Over ons privacybeleid

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Automatisch verzamelde gegevens

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Bewaartermijnen

Uw rechten

Inzagerecht

Rectificatierecht

Recht op beperking van de verwerking

Recht op overdraagbaarheid

Recht van bezwaar en overige rechten

Wijzigingen in het privacybeleid

Over de gegevensverwerking

Webwinkel Software

Magento

Webhosting

TransIP

Amazon AWS

Infrastructuur

Unet

Technische Ondersteuning

Linprofs

Prosigma

Exact Software

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

TransIP

Analyse

Hotjar

Google Analytics

Betalingsverwerkers

Mollie

Verzenden & Logistiek

Post NL

Wederverkopers

Contactgegevens


Over ons privacybeleid

999 Games B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 999 Games B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van dit beleid is 30 april 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze Werkgroep Privacy, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment u te benaderen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Dit zijn metagegevens zoals uw IP-adres, webbrowserversie en besturingssysteem.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan 999 Games B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Zie voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van 999 Games B.V. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkel software

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen met deze partij gedeeld worden. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Webhosting

TransIP

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Amazon AWS

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Amazon AWS. Amazon AWS verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Amazon AWS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Amazon AWS is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Services die 999 Games B.V. bij Amazon AWS afneemt bevinden zich binnen de EU. (Frankfurt, Duitsland)

Infrastructuur

Unet

999 Games neemt infrastructuur af van Unet in de vorm van een internetverbinding. In die hoedanigheid heeft technisch personeel van Unet toegang tot data die over deze lijn wordt verstuurd. Wij dragen er echter zorg voor dat deze data middels encryptie veilig verstuurd wordt. Wij beveiligen onze webpagina's met SSL (HTTPS)-encryptie. Unet zal bovendien nooit data van ons gebruiken voor eigen doeleinden.

Technische Ondersteuning

Linprofs

Voor ondersteuning op het gebied van technische infrastructuur maken wij gebruik van de diensten van Linprofs. Technisch personeel van LinProfs heeft inzage in uw persoonsgegevens zoals deze binnen onze infrastructuur bestaan. Linprofs is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Prosigma

Voor ondersteuning op het gebied van technische infrastructuur maken wij gebruik van de diensten van Prosigma. Technisch personeel van Prosigma heeft inzage in uw persoonsgegevens zoals deze binnen onze infrastructuur bestaan. Prosigma is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Exact Software

Voor ondersteuning op het gebied van technische infrastructuur maken wij gebruik van de diensten van Exact Software. Technisch personeel van Exact Software heeft inzage in uw persoonsgegevens zoals deze binnen onze infrastructuur bestaan. Exact Software is echter gebonden aan geheimhoudingsplicht en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven middels MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. Het betreft de volgende noodzakelijke gegevens:

 • E-mailadres
 • Voor -en achternaam

De volgende persoonsgegevens kunnen optioneel ingevuld worden. Deze helpen ons om u met een gepersonaliseerd aanbod te benaderen:

 • Geslacht
 • Geboortedag
 • Heb je kinderen jonger dan 14 jaar?

Ook de volgende adresgegevens kunnen worden ingevuld. Deze kunnen worden gebruikt om u middels brief- en pakketpost te benaderen:

 • Adres
 • Woonplaatsgegevens

Voor het opslaan en verwerken van al deze gegevens zullen we u om toestemming vragen.

MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

TransIP

Wij maken voor zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIP. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Analyse

Hotjar

Voor het analyseren van het gebruik op onze website, maken we gebruik van Hotjar. Deze software legt de volgende metagegevens vast:

 • IP-adres
 • Browserversie
 • Besturingssysteem

Daarnaast wordt voor analysedoeleinden een opname gemaakt van de activiteit op onze website. Deze is als video-opname terug te kijken door de technische staf van 999 Games. Deze video's worden maximaal 3 maanden bewaard.

Google Analytics

Voor het analyseren van het gebruik op onze website, maken we gebruik van Google Analytics. Deze software legt de volgende metagegevens vast:

 • IP-adres
 • Browserversie
 • Besturingssysteem
 • Website gebruik

Deze gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard ten behoeve van trendanalyses.

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaatsgegevens
 • Betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. De persoonsgegevens mbt. aankopen worden door Mollie vijf jaar bewaard.

Verzenden en logistiek

Post NL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de volgende persoonsgegevens delen met PostNL:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaatsgegevens

PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wederverkopers

Als u een bestelling op de website van 999 Games plaatst en daarbij gebruik maakt van een van de aangeboden wederverkopers, dan gaat u ermee akkoord dat we de volgende persoonsgegevens delen met de gekozen wederverkoper:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaatsgegevens

Onze wederverkopers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.


Contactgegevens

999 Games B.V.
T.a.v. Werkgroep Privacy
Wormerweg 2
1311 XB Almere
Nederland
T (036) 539-3990
E privacy@999games.nl