Over de privacyverklaring

999 Games B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 999 Games B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze verklaring is 30 april 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze Werkgroep Privacy. U vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om u - anders dan op uw verzoek - op een later moment te benaderen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Dit zijn metagegevens zoals uw IP-adres, webbrowserversie en besturingssysteem.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan 999 Games B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens uitsluitend naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Zie voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze werkgroep privacy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze werkgroep privacy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze werkgroep privacy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze werkgroep privacy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van 999 Games B.V. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkel software

BigCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van BigCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen met deze partij gedeeld worden. BigCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Storyblok

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Storyblok. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen met deze partij gedeeld worden. Storyblok heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Webhosting

TransIP

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Amazon AWS

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Amazon AWS. Amazon AWS verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Amazon AWS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Amazon AWS is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Services die 999 Games B.V. bij Amazon AWS afneemt bevinden zich binnen de EU (Frankfurt, Duitsland).

Infrastructuur

Eurofiber

999 Games neemt infrastructuur af van Eurofiber in de vorm van een internetverbinding. In die hoedanigheid heeft technisch personeel van Eurofiber toegang tot data die over deze lijn wordt verstuurd. Wij dragen er echter zorg voor dat deze data middels encryptie veilig verstuurd wordt. Wij beveiligen onze webpagina's met SSL (HTTPS)-encryptie. Unet zal bovendien nooit data van ons voor eigen doeleinden gebruiken.

Technische ondersteuning

ProteQtor

Voor ondersteuning op het gebied van technische infrastructuur maken wij gebruik van de diensten van ProteQtor. Technisch personeel van ProteQtor heeft inzage in uw persoonsgegevens zoals deze binnen onze infrastructuur bestaan. ProteQtor is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Prosigma

Voor ondersteuning op het gebied van technische infrastructuur maken wij gebruik van de diensten van Prosigma. Technisch personeel van Prosigma heeft inzage in uw persoonsgegevens zoals deze binnen onze infrastructuur bestaan. Prosigma is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Exact Software

Voor ondersteuning op het gebied van technische infrastructuur maken wij gebruik van de diensten van Exact Software. Technisch personeel van Exact Software heeft inzage in uw persoonsgegevens zoals deze binnen onze infrastructuur bestaan. Exact Software is echter gebonden aan geheimhoudingsplicht en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

E-mail en mailinglijsten

Klaviyo

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven middels Klaviyo. Klaviyo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’-link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Het betreft de volgende noodzakelijke gegevens:

 • E-mailadres

 • Voor -en achternaam

Voor het opslaan en verwerken van al deze gegevens zullen we u om toestemming vragen.

Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

TransIP

Wij maken voor zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIP. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Analyse

Hotjar

Voor het analyseren van het gebruik op onze website maken we gebruik van Hotjar. Deze software legt de volgende metagegevens vast:

 • IP-adres

 • Browserversie

 • Besturingssysteem

Daarnaast wordt voor analysedoeleinden een opname gemaakt van de activiteit op onze website. Deze is als video-opname door de technische staf van 999 Games terug te kijken . Deze video's worden maximaal 3 maanden bewaard.

Google Analytics

Voor het analyseren van het gebruik op onze website, maken we gebruik van Google Analytics. Deze software legt de volgende metagegevens vast:

 • IP-adres

 • Browserversie

 • Besturingssysteem

 • Websitegebruik

Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. De volgende tool: Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – is te installeren op uw web browser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Deze gegevens worden 38 maanden bewaard.

Clerk.io

Om zo goed mogelijke resultaten uit de interne search te krijgen gebruiken we Clerk.io.

Voor analyse-doeleinden kunnen zij alle zoektermen inzien van de gebruikers.

Marketing

Google

Voor analyse doeleinden en het gericht tonen van advertenties op Google, Google Display netwerk en Youtube maken wij gebruik van de Google AdWords remarketing service. Deze plaatst een cookie op uw computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd.

Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google en voor 18 maanden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Meta

Voor analyse doeleinden en het gericht tonen van advertenties op Meta maken wij gebruik van de Meta ook pixel. Deze plaatst een cookie op uw computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd.

Meta kan deze informatie aan derden verschaffen indien Meta hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Meta verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Meta voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Winacties
Winacties Bij winacties op Meta verzamelen wij geen andere gegevens dan hierboven vermeld. Door te reageren op de winactie, gaat de deelnemer ermee akkoord dat wij de naam van de winnaar bekend maken via onze Facebook wall. Tevens vragen wij de adresgegevens van de winnaar met als enkel doel om de gewonnen prijs op te kunnen sturen. Zie voor meer informatie: 'Verzenden en Logistiek'.

GoogleForms

Om de deelname aan verschillende winacties, prijsvragen en reviewverzoeken mogelijk te maken, maken wij gebruik van Google Forms. Wij verzamelen uw gegevens enkel tot doel om de winnaar van de desbetreffende actie te kunnen benaderen. Na de prijsuitreiking word het formulier inclusief alle ingezonden deelnames verwijderd.

De winnaar wordt na het verstrijken van de deelnamedatum door ons per e-mail op de hoogte gesteld. Daarbij worden de adresgegevens gevraagd met als doel om de gewonnen prijs te kunnen opsturen. Zie voor meer informatie: 'Verzenden en Logistiek'.

Yotpo

Voor ons spaarprogramma gebruiken wij de tool Yotpo om de behaalde punten en beschikbare rewards te koppelen aan gebruikers.

Om dit mogelijk te maken beschikt Yotpo ook over de volgende gegevens:

 • Naam

 • Geboortedatum (indien opgegeven)

 • Emailadres

 • Kortingscodes die gekoppeld zijn aan het account

 • Aantal verdiende punten

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt de volgende gegevens:

 • Naam

 • Adres

 • Woonplaatsgegevens

 • Betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. De persoonsgegevens met betrekking tot aankopen worden door Mollie vijf jaar bewaard.

Verzenden en logistiek

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat wij de volgende persoonsgegevens met DHL delen:

 • Naam

 • Adres

 • Woonplaatsgegevens

DHL gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wederverkopers

Als u een bestelling op de website van 999 Games plaatst en daarbij gebruik maakt van een van de aangeboden wederverkopers, gaat u ermee akkoord dat we de volgende persoonsgegevens met de gekozen wederverkoper delen:

 • Naam

 • Adres

 • Woonplaatsgegevens

Onze wederverkopers gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Contactgegevens

999 Games B.V.
T.a.v. Werkgroep Privacy
Wormerweg 2
1311 XB Almere
Nederland
T (036) 539-3990
E privacy@999games.nl